Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Technikum nr 5

  TECHNIKUM nr 5

- okres kształcenia 4 lata,
- języki obce: język angielski i język niemiecki,
- praktyki zawodowe w zakładach pracy,
- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
 
 
TECHNIK MECHANIK 311504 INFORMACJA O ZAWODZIE
na podbudowie kwalifikacji MG.19. w zawodzie użytkowanie obrabiarek skrawających
 
Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.
 
Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.
 
Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej  są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem  maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń,
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
4) obsługiwania maszyn i urządzeń,
5) organizowania procesu produkcji.
 
Dla technika mechanika w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje,  które kończą się egzaminem.
Kwalifikacja MG.19.  - Użytkowanie obrabiarek skrawających,
Kwalifikacja MG.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 

 
TECHNIK SPEDYTOR 333108 - INFORMACJA O ZAWODZIE
 
Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
 
Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.
 
W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.
Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie.
 
Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.
Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
    
Dla technika spedytora wyodrębniono jedną kwalifikacje,  która kończy się egzaminem.
Kwalifikacja AU.31. - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 

 

 
TECHNIK LOGISTYK 333107 - INFORMACJA O ZAWODZIE
 
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.
 
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji. 

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.
Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.
 
Dla technika logistyka wyodrębniono dwie kwalifikacje,  które kończą się egzaminem.
Kwalifikacja AU.22. - Obsługa magazynów,
Kwalifikacja AU.32. - Organizacja transportu
   

 
 
 
-TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 311940- INFORMACJA O ZAWODZIE 
 

Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku, w związku z tym kształcenie w tym zawodzie może odbywać się w szkołach ponadgimnazjalnych. Z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe istnieje potrzeba sukcesywnego przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak:
- dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,
- dźwigów budowlanych i towarowych małych,
- urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
- schodów i chodników ruchomych.
Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych.
 
W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju dynamiczny rozwój gospodarki związanej z branżą urządzeń dźwigowych. Wraz ze wzrostem postępu technicznego i technologicznego wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia dźwigowe montowane w różnych obiektach. Warunki wprowadzania na rynek nowych urządzeń dźwigowych regulują dyrektywy dźwigowa 95/16/WE oraz maszynowa 2006/46/WE. Znaczna część dotychczas eksploatowanych urządzeń wymaga wymiany, modernizacji lub przystosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do obowiązujących wymagań, norm i przepisów. Obecnie w naszym kraju zainstalowanych jest ponad 110 tysięcy dźwigów osobowych i towarowo-osobowych. Należy pamiętać również o znacznej liczbie dźwigów towarowych, urządzeń dla niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych. Liczba ta stale wzrasta. Każdego roku Urząd Dozoru Technicznego rejestruje kilka tysięcy nowych urządzeń. Większość nowo montowanych urządzeń stanowią dźwigi z napędem elektrycznym. Dźwigi z napędem hydraulicznym stanowią obecnie niewielki odsetek urządzeń wprowadzanych na rynek. Prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez jednostki UDT po zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.
 
Warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – w tym dźwigów, schodów i chodników ruchomych w Polsce – reguluje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890). Określa ono między innymi formy dozoru technicznego oraz terminy badań okresowych jak również terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Dla technika urządzeń dźwigowych wyodrębniono dwie kwalifikacje,  które kończą się egzaminem.
Kwalifikacja EE.13. - Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych,
Kwalifikacja EE.14.Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych,
 
 

 
 
 
 
-TECHNIK AUTOMATYK 311909 - INFORMACJA O ZAWODZIE

Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, gdzie udział człowieka jest maksymalnie ograniczony. W ostatnich latach wywarła ona ogromny wpływ na dziedziny takie jak medycyna, motoryzacja, przemysł i wiele innych. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym i w pracy człowieka, dzięki niej wynaleziono niejedno urządzenie i maszynę. Po prostu, dla ułatwienia życia (np. myjnia samochodowa), aby przyspieszyć procesy produkcyjne w przemyśle lub dla większej dokładności w medycynie. Przykłady można by mnożyć. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. To oni projektują układy sterujące do maszyn, które mają być przeznaczone do konkretnych celów.
Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.
 
Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Technicy automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Zwykle są to firmy produkcyjne i usługowe, wykorzystujące na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujące się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
1) montażu urządzeń i instalacji automatyki;
2) uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
3) obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
4) przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
5) diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.
 
Dla technika automatyka wyodrębniono dwie kwalifikacje,  które kończą się egzaminem.
Kwalifikacja EE.17. - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
Kwalifikacja EE.18. - Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

 BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA nr 5
 

- okres kształcenia: 3 lata
- języki obce: język niemiecki
 
Jak załatwić zajęcia praktyczne na
Mechanika pojazdów samochodowych w ZSM
 
 
 
- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 - INFORMACJA O ZAWODZIE
 
Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
 
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.
 
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania pojazdów samochodowych,
2) obsługi pojazdów samochodowych,
3) naprawy pojazdów samochodowych,
 
Dla mechanika pojazdów samochodowych wyodrębniono jedną kwalifikacje,  która kończy się egzaminem.
Kwalifikacja MG.18.  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  

 

- MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310 - INFORMACJA O ZAWODZIE 
 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
     
Dla mechanika montera maszyn i urządzeń wyodrębniono jedną kwalifikacje,  która kończy się egzaminem.
Kwalifikacja MG.17.  - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 
W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje spawacza.
 
Spawacze łączą części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym lub przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek elektrycznych bądź też stosując lutowanie czy też lutospawanie; przecinają elementy konstrukcyjne palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową.
  • wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami, za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania;
  • wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi metodami, jak: osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy;
  • wykonywanie operacji zgrzewania elektrycznego i gazowego różnymi technikami za pomocą urządzeń zgrzewczych;
  • wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego, lutospawania i lutowania twardych metali kolorowych za pomocą kolby lutowniczej lub palnika acetylenowo-tlenowego;
  • wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik;
  • przygotowywanie powierzchni, elementów i części do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie krawędzi, ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie zamocowywanie i oznaczanie miejsca przecięcia;
  • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i sprzętu do spawania, zgrzewania, lutowania i przecinania;
  • wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
  • nadzorowanie innych pracowników.
 
 
- MAGAZYNIER LOGISTYK 432106 - INFORMACJA O ZAWODZIE 
 
Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.
      Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów; uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych; ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.
 
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.
 
Dla magazyniera-logistyka wyodrębniono jedną kwalifikacje,  która kończy się egzaminem.
Kwalifikacja AU.22. - Obsługa magazynów

Wyróżnienie za nowe kierunki 2007

Na Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2007
Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał statuetkę
za wprowadzenie innowacji w swojej ofercie edukacyjnej
na rok szkolny 2007 – 2008.
 

TARGI EDUKACYJNE ABSOLWENT

 STATUETKA DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
NA XI TARGACH EDUKACYJNYCH ABSOLWENT 2013
 
 
 STATUETKA  DLA  NAJLEPSZEJ  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
NA  XII  TARGACH  EDUKACYJNYCH  ABSOLWENT  2014
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Wymiana z Holandią
MIKOŁAJ Z MECHANIKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Wycieczka do Berlina
VI konferencja branży metalowej - Droga do kariery zawodowej
DPS
Wielki test wiedzy ekonomicznej 2012
Wycieczka do HTMP Poland
WF z klasą - okragły stół
GRA MIEJSKA - „PRZYSTAŃ NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE”