Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Rys historyczny

      Ponad siedemdziesiąt lat Zespołu Szkół Mechanicznych to historia pierwszej i najstarszej  w Gorzowie placówki oświatowej o charakterze zawodowym.
 
      Od decyzji z dnia 20 VIII 1945 roku o powołaniu placówki dzieli nas ponad siedem dziesięcioleci, w których szkoła poddawana była licznym reorganizacjom wynikającym z nieustannych dążeń dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego do ciągłej modernizacji bazy dydaktyczno-technicznej, unowocześniania metod nauczania, podejmowania nowych cennych inicjatyw, nawiązywania i rozwijania dobrej współpracy z zakładami pracy, a przede wszystkim dbania o dobro wychowanków.
 
Zespół Szkół Mechanicznych rozwijał się z roku na rok. Z małej placówki oświatowej w roku 1945, ulokowanej tymczasowo przy Alei Przemysława 22, stopniowo przeobrażał się w nowoczesną, liczącą się w regionie szkołę. Z upływem lat rozszerzano specjalizacje, wdrażano coraz nowocześniejsze programy nauczania, ulepszano metody i organizację pracy. Rozwój szkoły realizowano w sposób planowy i perspektywiczny, czego dowodem mogą być obchody kolejnych jubileuszy.
 
Wraz z pierwszym dzwonkiem 3 października 1945 roku rozpoczął się okres poszukiwań i uruchamiania nowych możliwości. Nowa siedziba przy ulicy Teatralnej 8 zaowocowała powstaniem klas o nowych specjalizacjach (metalowa, elektryczna, ogólna, fotograficzna), rozpoczęły działalność organizacje szkolne, rodziło się życie kulturalne. W trakcie reorganizacji dotychczasowa Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa przekształciła się w Publiczną Średnią Szkołą Zawodową. Opiekę nad nią roztoczyła powołana w roku 1947 Rada Opiekuńcza Szkoły, w skład której weszli przedstawiciele gorzowskiego Cechu Rzemiosł, kilku zakładów pracy oraz okręgowego Urzędu Likwidacyjnego. Dzięki licznym staraniom uruchomione zostały szkolne warsztaty mechaniczne, mieszczące się przy ulicy Grobla.
 
We wrześniu 1950 roku w związku z upaństwowieniem szkół publicznych Średnia Szkoła Zawodowa zmieniła nazwę na Państwową Średnią Szkołę Zawodową, a po włączeniu Gimnazjum Energetycznego na Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności mechanicznej i elektrycznej. Wraz z kolejną zmianą nazwy szkoła zmieniła siedzibę, przejmując budynek przy ul. Żukowa (obecna ulica Dąbrowskiego), poszerzyła również zaplecze o powstały internat, co pozwoliło rozwiązać problem młodzieży pozamiejscowej.
 
Lata pięćdziesiąte to poszukiwania odpowiedniego modelu szkoły, odpowiadającego potrzebom miasta i regionu. Nowa specjalność: budowlana, wraz ze Szkołą Rzemiosł Budowlanych przy Zespole Szkół Zawodowych zastąpiona została przez przyzakładową Szkołę Zakładów Mechanicznych "Gorzów". Jednak zalążkiem nowej szkoły stał się wrześniowy nabór do dwóch pierwszych klas technikum.
 
Rok 1963 przyniósł kolejną zmianę - Zasadnicza Szkoła Zawodowa odłączyła się od Technikum Elektro-Mechanicznego i zajęła nowo wybudowaną siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 32. Zmiany dotyczyły również warsztatów szkolnych, które zostały przeniesione na ulicę Sikorskiego. Po niespełna dwudziestoletnim istnieniu szkoła otrzymała imię generała Karola Świerczewskiego, który patronował jej do lat dziewięćdziesiątych. W wyniku podziału Technikum Elektro - Mechanicznego Technikum, które po połączeniu z Zasadniczą Szkołą Zawodową utworzy Zespół Szkół Zawodowych nr 3 o jednokierunkowej specjalizacji kształcenia – mechanicznej.
 
Dekada lat siedemdziesiątych to dalszy, intensywny rozwój szkoły. Placówka nie poprzestała na zdobywaniu i zagospodarowywaniu nowych sal i pracowni dydaktycznych, posiadała już filię technikum wieczorowego w Skwierzynie, objęła patronat nad Zbiorczą Gminną Szkołą w Santoku, nawiązała również współpracę poza granicami kraju (Frankfurt nad Odrą), rozwijały się inicjatywy podjęte w latach ubiegłych i rodziły się kolejne (harcerski hufiec, studio radiowo-telewizyjne).
 
W latach osiemdziesiątych szkoła posiadała już kilka pracowni technicznych zaliczanych do najlepiej wyposażonych w województwie, rozwinięte studio radiowo- telewizyjne, szkolną filmotekę, wewnętrzną łączność telefoniczną, własną strzelnicę pneumatyczną. Powstała nowa pracownia do przedmiotu „elementy informatyki", zajęcia te- na razie jako nadobowiązkowe- zostały wprowadzone w technikum 5-letnim.
 
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł kolejne zmiany. Rada pedagogiczna zatwierdziła nowy regulamin szkolny, a opracowany statut Zespołu Szkół Mechanicznych stał się podstawowym dokumentem wewnątrzszkolnym. Na początku lat dziewięćdziesiątych szkoła została, jako jedna z sześćdziesięciu szkół zawodowych w Polsce, objęta programem MOVE, co pozwoliło placówce w części zmodernizować zaplecze dydaktyczne. Połowa ostatniej dekady dwudziestego wieku to czas niezwykle podniosły i uroczysty, szkoła w roku 1995 obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swojej działalności.
 
W kolejne półwiecze swojej historii, ale i w wiek XXI szkoła wkroczyła zdecydowanym krokiem. Pod opieką kadry pedagogicznej i pracowników administracji placówka u progu nowego stulecia przystosowała się do skutecznego funkcjonowania w nowym, zreformowanym systemie edukacyjnym. Powstały nowe typy szkół, nowe oddziały, zintensyfikowana została współpraca z jednostkami samorządowymi, nastąpiło dalsze doskonalenie zawodowe kadry.   
 
W latach 2007/2008 szkoła wprowadziła nowe kierunki kształcenia: technik logistyk i technik spedytor, a w klasie o profilu mechanicznym rozpoczęła się nauka specjalizacji- obrabiarki sterowane numerycznie.
 
Zainicjowano odbywające się co roku imprezy: Konferencję logistyczną oraz Konferencję branży mechanicznej, przeprowadzono kolejną edycję  konkursu ekologicznego „Pszczelarstwo w Polsce”.
 
Szczególny rok dla Zespołu Szkół Mechanicznych to rok szkolny 2015/2016, w którym odbywały się obchody siedemdziesięciolecia szkoły. Z tej okazji podczas uroczystej gali jubileuszowej, która odbyła się 4 marca 2016 w teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, szkoła otrzymała zaszczytne imię Zesłańców Sybiru oraz nowy sztandar. Również w ramach tych obchodów 20 kwietnia w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej nadanie imienia Zesłańców Sybiru Zespołowi Szkół Mechanicznych.
 
Obecnie Zespół Szkół Mechanicznych osiągnął status jednej z najlepszych szkół zawodowych w Gorzowie, a nawet województwie. Możemy bowiem poszczycić się takimi osiągnięciami:
- certyfikat „Promotor Ekologii 2010” nadany szkole przez Prezydenta RP B. Komorowskiego;
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie MEN i KOWEZIU „Szkoła dla rynku pracy” w roku 2012 w branży metalowej;
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie MEN i KOWEZIU „Szkoła dla rynku pracy” w roku 2013 w branży logistyczno-spedycyjnej;
- I miejsca uczniów w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez SIMP „Technik Absolwent Roku” w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
- medal „Pro Patria” za kształtowanie postaw patriotycznych;
- wysokie wyniki technikum w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”;
- finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, Ogólnopolskiej Olimpiady logistycznej;
- stosowanie Oceniania Kształtującego jako jedna ze szkół zawodowych w kraju;
- utworzenie klasy patronackiej Audit- Doradztwo Personalne;
- przynależność do klastrów zrzeszających pracodawców: Lubuski Klaster Metalowy, Klaster Logistyki, Transportu i Spedycji;
- współpraca z siedemdziesięcioma pracodawcami z Gorzowa Wielkopolskiego i regionu.
 
      Wszystkie te czynniki, a także działalność uczniów w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum św. Kamila, Domu Pomocy Społecznej, Domu Brata Alberta czy Schroniska dla Psów powodują, że absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru będzie człowiekiem kreatywnym, ciekawym świata, wrażliwym, tolerancyjnym, a przede wszystkim posiadającym wiedzę zawodową na najwyższym poziomie, adekwatnym do zmieniającego się rynku pracy.
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Drzwi otwarte 2012
Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach
Dzień wiosny
Otrzęsiny klas pierwszych
PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK WYTWARZANIA
Pożegnanie klas maturalnych
Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
„LOGISTYKA MIEJSKA W OCZACH MIESZKAŃCÓW”
III KONFERENCJA LOGISTYCZNA