Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

technik logistyk 333107

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

TECHNIK LOGISTYK 333107

     Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji.
 
         
 
Podbudowa: szkoła podstawowa
 • Zawód: technik logistyk
 • Okres nauki: 5 lat
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracY
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przyprodukcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Logistyka transportu
 • Usługi logistyczno-transportowe
 • Procesy magazynowe
 • Organizacja prac magazynowych
 • Procesy transportowe
 • Procesy magazynowo-spedycyjne
W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacje AU.22, AU.32:

 
AU.22 Obsługa magazynów;
 
1. Realizacja procesów magazynowych
 
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
2) rozróżnia rodzaje zapasów;
3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;
8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;
15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
18) określa koszty usług magazynowych.
 
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
Uczeń:
1) określa strukturę procesu produkcyjnego;
2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.
 
3. Obsługa magazynów dystrybucji
Uczeń:
1) określa etapy dystrybucji;
2) dobiera kanały dystrybucji;
3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
 
 
AU.32. Organizacja transportu
 
1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
 
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
2) rozróżnia infrastrukturę transportową;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
4) dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
5) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
6) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
7) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
8) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
9) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
11) dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.
 
2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
Uczeń:
1) charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
2) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
3) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
4) formuje jednostki ładunkowe;
5) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
6) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
7) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
9) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
10) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.
 
3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
Uczeń:
1) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
3) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
5) przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.