SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - CELE I ZADANIA PROGRAMU

 
W roku 2016 rozpoczyna się druga faza programu, w której weźmie udział 36 wybranych szkół z wszystkich regionów kraju. Celem programu jest pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie jej informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim. Istotne jest, aby młodzież wiedziała, jakie możliwości oferuje im obywatelstwo europejskie, w jaki sposób mogą działać w kontekście integracji europejskiej oraz jakie jest znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.
 
Program prowadzony jest przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie oraz nauczyciela- bibliotekarza. Nauczyciele wspierający program, będą pełnili rolę „starszych ambasadorów”. Szkoła wyznaczy również „młodszych ambasadorów”( zainteresowani uczniowie wyznaczeni przez starszego ambasadora) spośród swoich uczniów.
Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:    
  • Udział w szkoleniu w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce.
  • Założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz   instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność .
  • Organizacja działań poświęconych ustawodawstwu i przepisom unijnym oraz innym najważniejszym  kwestiom europejskim, w tym zwłaszcza roli odgrywanej przez Parlament Europejski.
  • Wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i/lub podczas specjalnych spotkań organizowanych dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
  • Organizacja wydarzenia w  szkole lub poza nią pod hasłem "Dzień Europy”, który przypada na 9 maja.
 
Szkoła, która pomyślnie zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł: „ Szkoły- Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.
 
Tekst: Krystyna Płaczek