KONFERENCJA - TECHNOLOGIA CNC TECHNOLOGIĄ PRZYSZŁOŚCI

Następnie głos zabrała pani Helena Hatka -Wojewoda Lubuski. Dziękując za zaproszenie, wskazała na wagę kształcenia zawodowego, a w szczególności na nowe technologie, które muszą być włączane w proces kształcenia przyszłych techników
i inżynierów.
Kolejnym prelegentem była Pani Krystyna Sibińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, która podkreśliła, jak ważną rolę w kształceniu zawodowym mają do spełnienia władze samorządowe.
Prelegentem, który wprowadził uczestników konferencji w zagadnienia nowoczesnych technologii CNC był dr inż. Rafał Klaus - adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, prowadzący wykłady i szkolenia dla przedsiębiorstw oraz uczelni w zakresie modelowania procesów biznesowych, analizy systemów informacyjnych, architektury komputerów oraz inteligentnych systemów sterowania i zarządzania. Autor ponad 120 publikacji naukowych i szeregu wdrożeń przemysłowych. W latach 2001-2006 wykładowca i prorektor Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., przewodniczący Kola Ziemi Gorzowskiej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzięki wykładowi dr Klausa słuchacze zapoznani zostali z wykorzystaniem systemów informatycznych, bez których trudno sobie wyobrazić mechatronikę.
Pan inż. Włodzimierz Wołoszyński z Zakładu MESTIL zaprezentował słuchaczom praktyczne zastosowanie maszyn pracujących w technologii CNC. Dzięki programom symulacyjnym oraz przedstawionym animacjom uczniowie Mechanika mieli możliwość zaobserwowania jak wirtualnie przebiega proces obróbki skrawaniem, jakie mogą być wykorzystane narzędzia skrawające, w jaki sposób należy dokonywać pomiarów, jak można mocować poszczególne detale, które następnie poddawane są obróbce.
Kolejnym zaproszonym prelegentem był pan Jan Siuta - przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W swoim wystąpieniu wskazał na możliwość kształcenia w naszym mieście fachowców z dziedziny CNC na poziomie szkolnictwa wyższego. Taką możliwość mają studenci Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Z dużym zainteresowaniem przybyłych na konferencję gości i uczniów spotkał się wykład pana inż. Roberta Dubasa - pokaz oprogramowania firmy MTS ze Szczecina. Prezentowane symulacje doboru narzędzi oraz projektowanie obróbki poszczególnych detali wraz z doborem odpowiednich narzędzi roboczych to już nie wizja przyszłości. Tak dzisiaj wygląda nowoczesna obróbka skrawaniem. Tak prezentował i omawiał technologię CNC Właściciel firmy MTS ze Szczecina - absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej (dzisiaj Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie. Dostarczający i instalujący na terenie całego kraju system MTS CNC do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Pan Dubas na co dzień szkoli kadry obsługujące pracownie mechaniczne i mechatroniczne w zakresie CNC w szkołach, centrach kształcenia zawodowego, na uczelniach technicznych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Kolejnym prelegentem był pan dr Bogusław Bukowski dyrektor Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pan Bukowski przedstawił ideę Klastra Edukacji Zawodowej, którego członkiem jest Zespół Szkół Mechanicznych. W swoim wystąpieniu wskazał na wagę jaką miasto przykłada do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Konferencję podsumowała pani Janina Grzecznowska, która podziękowała prelegentom za przygotowanie wystąpień, zaproszonym gościom za przybycie i zainteresowanie problematyką kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Obecni na konferencji przedstawiciele władz samorządowych, władz oświatowych oraz pracodawców wskazali na wysoki poziom merytoryczny zorganizowanej konferencji. Jednocześnie przedstawili chęć pomocy w zakresie pozyskiwania środków na zakup urządzeń i programów, które niezbędne są w procesie kształcenia przyszłych specjalistów z dziedziny CNC.
Koordynatorem konferencji był mgr inż. Zbigniew Skiba były dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.


Tekst: Piotr Kruk
Foto: Mariusz GruszaZobacz zdjęcia w galerii

KONFERENCJA - TECHNOLOGIA CNC TECHNOLOGIĄ PRZYSZŁOŚCI


Adresy innych stron zawarte w tekście: