TECHNIK MECHANIK 311504

      Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, a zwłaszcza prowadzi ich montaż, naprawy i konserwacje; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.
Jego zadania obejmują:
- opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej dotyczącej, realizacji procesów produkcyjnych;
- projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych części maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń, jak np: pompy i inne przenośniki cieczy, sprężarki, dmuchawy, ssawy, wentylatory, urządzenia oczyszczające powietrze, przekładnie, skrzynie biegów, sprzęgła i hamulce, napędy oraz sterowania hydrauliczne i pneumatyczne, maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, roboty i manipulatory.
 
     
 
Podbudowa: szkoła podstawowa
 • Zawód: technik mechanik 
 • Okres nauki: 5 lat
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn      
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Organizacja procesów produkcji
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język angielski zawodowy
 • Konstrukcje maszyn
 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Procesy produkcji
 • Zajęcia praktyczne/techniki wytwarzania
 • Praktyki zawodowe
W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie czyli MG.19 i MG.44:
 
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
Uczeń:
1) rozróżnia obrabiarki skrawające;
2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.
 
 
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
Uczeń:
1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;
10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.
 
 
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
Uczeń:
1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
 
 
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Uczeń:
1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
8) przeprowadza korektę wyników obróbki;
9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
 
 
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje produkcji;
2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.